Tüüptingimused

Käesolevad tüüptingimused reguleerivad PostPal OÜ poolt kliendile osutatava saadetise kullerteenuse tingimusi ja korda. PostPal OÜ jätab endale õiguse muuta käesolevaid tüüptingimusi osaliselt või täielikult vastavalt vajadusele, pidades silmas kehtivaid õigusakte. Tüüptingimused on saadaval POSTPAL-i klienditeeninduses ja veebiaadressil www.postpal.ee.

 1. ÜLDSÄTTED JA MÕISTED
 2. NÕUDED PAKILE
 3. ESEMED, MIDA POSTPAL EI EDASTA
 4. TEENUSTE OSUTAMINE
 5. TEENUSE EEST TASUMINE
 6. KLIENDI KOOSTÖÖKOHUSTUS
 7. KAUBA VÄÄRTUSEST TEAVITAMINE
 8. PAKKIDE AVAMINE, TAGASTAMINE, HÄVITAMINE JA MÜÜMINE
 9. KULUDE HÜVITAMINE
 10. VASTUTUS
 11. KINDLUSTUS
 12. KAEBUSTE JA NÕUETE ESITAMINE

ÜLDSÄTTED JA MÕISTED

 1. Käesolevad PostPal OÜ (edaspidi: POSTPAL) kullerteenuse osutamise tüüptingimused (edaspidi: Tüüptingimused) kohalduvad kõikidele POSTPAL ja Kliendi vahelistele lepingutele, mis puudutavad POSTPAL poolt Saadetise transporditeenuse korraldamist ning Saadetise transporti.
 2. POSTPAL-il on õigus Tüüptingimusi muuta, teavitades sellest Klienti vähemalt 30 kalendripäeva ette.
 3. Tüüptingimuste mõne sätte kehtetus ei muuda kehtetuks ülejäänud Tüüptingimuste sätteid.
 4. Tüüptingimustes kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1. Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes on sõlminud POSTPAL-iga lepingu Teenuste osutamiseks POSTPAL-i poolt;
  2. Leping – Kliendi ja POSTPAL-i vahel sõlmitud leping POSTPAL-i poolt Teenuste osutamiseks Kliendile
  3. Teenus – POSTPAL poolt Kliendile osutatav Saadetiste kullerpostiteenus;
  4. Pakk – nõuetekohaselt pakendatud ja markeeritud ese;
  5. Saadetis – Saatjalt Saajale saadetav(ad) Pakk/Pakid;
  6. Saatja – Isik, kes soovib edastada Saadetise Saajale ja kes vastutab Saadetise sisu eest;
  7. Saaja – isik, kellele Saadetis tuleb edastada ja kellel on õigus Saadetis vastu võtta;
  8. Tellimus – Kliendi poolt POSTPAL-ile esitatud korraldus Teenuse osutamiseks;
  9. Kuller – POSTPAL nimel Teenuse osutamiseks vajalikke ülesandeid täitev isik.

NÕUDED PAKILE

 1. POSTPAL poolt transportimiseks vastuvõetavate Pakkide maksimaalne kaal ja mõõtmed on toodud PostPal OÜ Teenuste kirjelduses (kättesaadav POSTPAL kodulehelt www.postpal.ee).
 2. Klient on ainuisikuliselt vastutav Saadetise pakendamise ning korrektse märgistamise eest. Transpordiks sobilik transpordipakend peab tagama Saadetise sisu puutumatuse ning ei tohi põhjustada kahju teistele saadetistele, veovahenditele, keskkonnale ning Saadetist käsitlevate inimeste tervisele. Transpordipakend, selle kinnitustarvikud ning märgistus peavad olema sobivalt valitud, arvestades transporditava eseme iseloomu, kaalu, kuju ja transportimise viisi. Pakki ei tohi olla võimalik avada nii, et avamist ei ole hiljem võimalik üheselt tuvastada.

ESEMED, MIDA POSTPAL EI EDASTA

 1. POSTPAL ei edasta ja Kliendil on keelatud anda POSTPAL-ile transportimiseks alljärgnevaid esemeid:
  1. Pakid, mis ei vasta Tüüptingimuste punktis 2. toodud tingimustele;
  2. relvi, laskemoona, gaasipüstoleid, lõhkevaid, kergesti süttivaid ja ohtlikke aineid;
  3. politsei ja eriteenistuste vajadusteks ettenähtud erivahendeid, pisar- ja närvigaasi balloone;
  4. mürgiseid ja radioaktiivseid aineid;
  5. bioloogilisi nakkusaineid;
  6. narkootilisi ja psühhotroopseid aineid;
  7. happeid;
  8. kiiresti riknevaid toiduaineid;
  9. elusloomi, -linde, -kalu ja -putukaid;
  10. mürgiseid taimi;
  11. kõiki ohtlikke ja kergestisüttivaid aineid (kaupasid);
  12. esemeid, mis oma omaduste tõttu või pakendiga võivad ohustada Saadetise Saajat ja Kullerit, määrida või rikkuda teisi saadetisi;
  13. Eesti Vabariigis käibel olevat raha ja välisvaluutat.
 2. Münte, juveelitooteid ja muid väärisesemeid on lubatud saata ainult avaldatud väärtusega Saadetistes.
 3. POSTPAL-il on õigus koheselt katkestada Saadetise edastamine pärast Saadetise vastuvõtmist juhul, kui POSTPAL-ile selgub, et Saadetis sisaldab Tüüptingimuste punktis 3.1 nimetatud mitte-edastatavaid esemeid või juhul, kui POSTPAL saab teadlikuks Saadetises sisalduva eseme transportimise keelust.
 4. Tüüptingimuste punktis 3.1 toodud juhtudel on POSTPAL-il õigus koheselt vabaneda Saadetisest või hävitada Saadetis, millisel juhul on Klient kohustatud koheselt POSTPAL-ile hüvitama sellega seoses tekkinud kahju ja kulutused, kusjuures POSTPAL ei vastuta sel juhul ka Saadetise mitteedastamisest tekkinud kahju eest.
 5. Lisaks seadusest tulenevale vastutusele on Klient vastutav mistahes otsese või kaudse kahju eest, mis on tekkinud POSTPAL-ile, tema töötajatele, alltöövõtjatele ja kolmandatele isikutele seoses Kliendi poolt Tüüptingimuste punktis 3.1 nimetatud esemete POSTPAL-ile transportimiseks andmisega. Klient kohustub sel juhul tekkinud kahjud hüvitama POSTPAL-i esimesel nõudmisel.

TEENUSE OSUTAMINE

 1. Teenuste maht
  1. POSTPAL-i poolt osutatav Teenus hõlmab transpordi organiseerimist POSTPAL-i või POSTPAL-i poolt valitud vedaja poolt, Saadetise vastuvõttu Saatjalt ja Saadetiste kättetoimetamist Saajale. Kauba väärtuse deklareerimist ei rakendata, välja arvatud juhul, kui POSTPAL ja Klient on kirjalikult kokku leppinud teisiti.
  2. POSTPAL tagab Saadetise edastamiseks kasutatava transpordivahendi tehnilise korrasoleku ja puhtuse.
 2. Tellimuse esitamine
  1. Tellimust Teenuse osutamiseks on Kliendil võimalik POSTPAL-ile esitada POSTPAL-i Teenuste kirjelduses toodud viisil.
 3. Saadetise vastuvõtt Saatjalt
  1. Kuller saabub Saatjalt Saadetist vastu võtma PostPal OÜ Teenuste kirjelduses (kättesaadav POSTPAL-i kodulehelt www.postpal.ee) fikseeritud ajavahemikel. POSTPAL-i ja Kliendi täiendava kokkuleppe korral saabub Kuller Saadetist vastu võtma kindlal kokkulepitud kellaajal.
  2. Kulleril on õigus keelduda Saadetise vastuvõtmisest, kui Saadetis ei vasta Tüüptingimustes toodud nõuetele (nt ei ole nõuetekohaselt markeeritud või pakendatud vms).
  3. Saadetise vastuvõtmine Saatjalt fikseeritakse Kulleri poolt POSTPAL-i mobiilirakenduses. Saadetise staatust ja teekonda on Saatjal võimalik jälgida POSTPAL-i veebirakenduses. POSTPAL-il ei ole kohustust kontrollida Saatja või tema volitatud esindaja isikut isikuttõendava dokumendi alusel (välja arvatud juhul, kui POSTPAL-i ja Kliendi vahel on kirjalikult kokku lepitud teisiti), kusjuures Saatjaks/Saatja volitatud esindajaks loetakse isik, kes Saadetise Saatja aadressil Kullerile üle annab.
  4. Saadetise sisu eest vastutab Klient.
  5. Klient on kohustatud pakkima Saadetise transpordikindlasse suletud pakendisse vastavalt Tüüptingimuste punktis 2 toodule.
  6. Saadetise iga Pakk peab olema varustatud Saatja ja Saaja kontaktandmetega (juriidilise või füüsilise isiku nimi, asukoht, telefon, kontaktisiku nimi). Sihtaadressiks ei tohi olla postkontori rendipostkast. Nõudmiseni teenust ei osutata.
 4. Saadetise kättetoimetamine ja üleandmine
  1. Saadetise kättetoimetamise tähtajad on sõltuvuses Tellimuse esitamise ajast ning on fikseeritud PostPal OÜ Teenuste kirjelduses (kättesaadav POSTPAL-i kodulehelt www.postpal.ee).
  2. Saadetis antakse üle Saajale, Saaja volitatud esindajale või Saaja poolt nimetatud isikule. Kuller võib Saaja vastavuse tuvastamiseks küsida Saajale SMS-iga saadetud Saadetise jälgimisnumbri esitamist ja kontrollida selle kokkulangevust Saadetisel näidatuga. POSTPAL-il ei ole kohustust kontrollida Saaja isikut isikuttõendava dokumendi alusel (välja arvatud juhtudel, kui POSTPAL-i ja Kliendi vahel on kirjalikult kokku lepitud teisiti), kusjuures Saajaks loetakse isik, kes viibib Saaja aadressil, välja arvatud juhul, kui esineb põhjendatud kahtlus, et nimetatud isik ei ole õigustatud Saadetist vastu võtma.
  3. Saadetise kättetoimetamine fikseeritakse Kulleri poolt POSTPAL-i mobiilirakenduses, informatsioon Saaja nime ning Saadetise kättetoimetamise kuupäeva ja kellaaja kohta on nähtav POSTPAL-i veebirakenduses.
  4. Kliendil on võimalik saada informatsiooni Saadetise asukohast selle transportimise ajal POSTPAL-i veebirakendusest.
  5. Kliendil on võimalik Saadetise transportimise ajal taotleda POSTPAL-ilt Saadetise kättetoimetamise korra ning tingimuste muutmist, helistades selleks POSTPAL-i klienditeeninduse kontaktidele, mis on toodud POSTPAL-i kodulehel www.postpal.ee. Kui Klient ei ole seda selgesõnaliselt keelanud, on ka Saadetise Saajal õigus taotleda POSTPAL-ilt Saadetise kättetoimetamise korra ning tingimuste muutmist (eelkõige taotleda Saadetise edastamist Saaja asemel kolmandale Saaja poolt nimetatud isikule). Muudatuste tegemisel Saadetise kättetoimetamise tingimustesse võib pikeneda Saadetise kättetoimetamise tähtaeg, mida sellisel juhul ei loeta Lepingu rikkumiseks. POSTPAL võib keelduda Saadetise transportimise ajal Saadetise kättetoimetamise korra ning tingimuste muutmiseks esitatud taotluse aktsepteerimisest.
  6. Kui Saadetist ei ole võimalik Saajale või tema volitatud esindajale üle anda, jäetakse Saajale Saadetise saabumise ning kättetoimetamise kohta võimalusel vastav teade ja Saadetis jääb POSTPAL-ile hoiule. Saadetise mitteüleandmine ei muuda Kliendi kohustust tasuda Saadetise transpordi eest POSTPAL-ile tasu vastavalt Lepingule.
  7. Kui Saadetise esmakordsel edastamisel ei ole Saadetist võimalik Saajale üle anda, sooritatakse täiendavad kättetoimetamised POSTPAL-i ja Kliendi täiendava kokkuleppe alusel eraldi kokkulepitud tasu eest.
  8. Saadetis, mida ei ole võimalik Saajale või tema volitatud esindajale üle anda 3 (kolme) tööpäeva jooksul alates Saadetise vastuvõtmisele järgnevast päevast, tagastatakse Kliendile eraldi kokkulepitud tasu eest.

TEENUSE EEST TASUMINE

 1. Klient kohustub tasuma POSTPAL-ile Teenuse osutamise eest tasu vastavalt Lepingus kokkulepitule.
 2. Klient tasub osutatud Teenuse eest POSTPAL-i poolt esitatud arve alusel 7 (seitse) kalendripäeva jooksul arve esitamisest arvates arvel näidatud arvelduskontole. Arved esitatakse POSTPAL-i poolt Kliendile Lepingus toodud e-posti aadressil 2 (kaks) korda kuus. Arve tasumise päevaks loetakse vastava makse laekumist POSTPAL-i arvelduskontole.
 3. Klient kohustub tasuma Teenuse osutamise eest esitatud arve ka juhul, kui Kliendi Tellimusel on Saadetise Saatjaks kolmas isik.
 4. Kui Klient ei tasu Teenuse eest kokkulepitud maksetähtaja jooksul, on POSTPAL-il õigus arvestada viivist tasumata summalt 0,1% (kümnendik protsenti) päevas iga tasumisega viivitatud päeva eest.
 5. POSTPAL-il on õigus keelduda Kliendile Teenuse osutamisest, kui Klient on eelnevalt osutatud Teenuse eest tasumisega jätkuvas makseviivituses.

KLIENDI KOOSTÖÖKOHUSTUS

 1. Klient kohustub tagama, et Saaja aadress, pakend ja markeering oleksid täpsed, nõuetekohased ja vigadeta ning korralikult kinnitatud.
 2. Klient kohustub enne Saadetise POSTPAL-ile üleandmist kontrollima ja veenduma, et Saadetis ei sisaldaks Tüüptingimuste punktis 3.1 nimetatud mitte-edastatavaid esemeid.

KAUBA VÄÄRTUSEST TEAVITAMINE

 1. Klient on kohustatud enne Saadetise POSTPAL-ile üleandmist teavitama POSTPAL-i Paki sisuks olevate esemete väärtusest Lepingus kokkulepitud piirmäära ületamise korral. Kui Paki sisu väärtus ületab Lepingus kokkulepitud piirmäära, otsustab POSTPAL edaspidise Paki käsitsemise ja transportimise tingimused.

PAKKIDE AVAMINE, TAGASTAMINE, HÄVITAMINE JA MÜÜMINE

 1. POSTPAL-il on õigus pakk avada:
  1. eesmärgiga leida Pakist informatsiooni Saatja või Saaja kohta juhul, kui Pakki ei saa Saajale edastada ega Saatjale tagastada vigase/eksliku aadressi tõttu, puuduliku informatsiooni tõttu Saatja/Saaja kohta vm. põhjusel;
  2. selleks, et kõrvaldada võimalikud riskid/ohud, mille Paki sisu võib põhjustada inimeste tervisele või isikute varale juhul, kui Pakki ei saa edastada või Pakki ei võeta Saaja poolt vastu;
  3. juhul, kui see on vajalik kahjustatud Saadetise sisu kaitsmiseks või selle seisundi fikseerimiseks;
  4. Paki sisu hävitamiseks või müümiseks juhul, kui Pakki ei saa Saajale edastada ja Saatjale tagastada.
 2. POSTPAL võib Paki tüüptingimuste punktis 8.1. nimetatud juhtudel avada eeldusel, et Klient ei ole esitanud POSTPAL-ile Teenuste kohaseks osutamiseks/Paki tagastamiseks vajalikku informatsiooni hiljemalt 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul alates POSTPAL-i poolse vastava palve esitamist, kusjuures võimaliku riski/ohu vältimiseks on POSTPAL-il õigus Pakk avada viivitamatult.
 3. Paki avamise kohta koostatakse POSTPAL-i poolt vastavasisuline akt, milles fikseeritakse avamise põhjus, kirjeldatakse Paki välist seisukorda, märgitakse ära Paki kaal enne avamist ning üldkaal pärast ümberpakkimist. Aktis fikseeritakse ka Paki sisuks olevate esemete loetelu ja kirjeldus ning esemete võimalikud kahjustused. Akti koopia edastatakse Saatjale kui Saatja isik on POSTPAL-ile teada.
 4. Kulleril on õigus Saadetise vastuvõtmisel nõuda Saatjalt Saadetise avamist, et veenduda Tüüptingimuste punktis 3.1. nimetatud mitte-edastatavate esemete puudumises, kui Kulleril on põhjendatud kahtlus Paki sisu nõuetele vastavuse osas. Saatjapoolse Saadetise avamisest keeldumise korral on Kulleril õigus keelduda Saadetise vastuvõtmisest.
 5. Saaja nõudmisel on Kuller kohustatud avama Saadetise selle Saajale üleandmisel.
 6. Saadetise Saajale kättetoimetamise võimatuse korral (aadressi ebatäpsuse/loetamatuse, Saajapoolse vastuvõtmisest keeldumise, vm. põhjuse tõttu) tagastatakse Saadetis Saatjale, märkides Saadetisele kättetoimetamise võimatuse põhjuse ja märke „Väljastamatu“.
 7. Kui Saadetise kättetoimetamise võimatuse korral ei osutu võimalikuks Saadetise Saatjale tagastamine, on POSTPAL-il Saadetise avamisel õigus koheselt hävitada kiiresti riknev kaup, kirjalikud teated jm väheväärtuslikud esemed. Muud Saadetises sisaldunud esemed on POSTPAL-il õigus müüa enampakkumisel või muul mõistlikul viisil. Esemete müügist laekunud raha jääb POSTPAL-ile.
 8. Kui Klient ei ole Teenuse eest POSTPAL-ile kohaselt tasunud, on POSTPAL-il õigus avada Saadetis ja müüa Saadetise sisu enampakkumisel, rahuldades Tasu nõude ja tekkinud müügikulud Saadetise sisu müügist laekunud rahast, teavitatakse Klienti Saadetise sisu müügist üks kuu ette.

KULUDE HÜVITAMINE

 1. Klient on kohustatud POSTPAL-ile hüvitama Paki avamisest ja selle sisu hävitamisest tekkinud kulud.

VASTUTUS

 1. POSTPAL tagab Saadetise säilimise ja mittekahjustumise alates Saadetise vastuvõtmisest Kulleri poolt kuni Saajale või Saaja volitatud esindajale üleandmiseni ja kannab eelnimetatud perioodil vastutust POSTPAL-i süül Saadetisele tekitatud kahjustuse või Saadetise kaotsimineku korral. Vastutus Saadetise säilimise ja mittekahjustumise eest lasub POSTPAL-il kuni hetkeni, mil Saaja või Saaja volitatud esindaja on Saadetise vastu võtnud või kuni hetkeni, mil Saatja on Saadetise tagasi saanud.
 2. Saadetis loetakse kadunuks, kui see ei ole jõudnud Saaja või Saaja volitatud esindajani 96 tunni jooksul alates kokkulepitud Saadetise kohaletoimetamise tähtajast.
 3. POSTPAL-i süül Saadetise kahjustumise või kaotsimineku korral hüvitab POSTPAL Kliendile Saadetise või selle kaotsiläinud/kahjustunud osa väärtuse mitte suuremas summas kui 8,33 SDR-i (Rahvusvahelise Valuutafondi arveldusühik) kaotsi läinud või kahjustunud Saadetise või selle osa brutokaalu iga kilogrammi kohta.
 4. POSTPAL-i süül Saadetise kohaletoimetamise tähtaja ületamise korral tagastatakse Kliendile vastava Saadetise transportimise eest POSTPAL-ile makstud tasu ja hüvitatakse tekkinud kahju mitte rohkem kui makstud tasu kolmekordses suuruses.
 5. Tüüptingimuste punktides 10.3.ja 10.4. nimetamata kahjusid ega muid kulusid POSTPAL-i poolt ei hüvitata, samuti ei vastuta POSTPAL kolmandate isikute kahjude ega mittevaralise kahju ja saamatajäänud tulu eest.
 6. POSTPAL ei vastuta Saadetise kahjustumise, kaotsimineku, Saadetise kohaletoimetamise tähtaja ületamise ja muu kahju eest, juhul kui:
  1. Kuller on teinud Saadetise Saatjalt vastuvõtmisel märke ja fotojäädvustuse Saadetise pakendi kahjustumise kohta;
  2. Saadetis ei ole Saatja poolt nõuetekohaselt pakendatud ja markeeritud selliselt, et Saadetis oleks muuhulgas kaitstud kahjustumise või kaotsimineku eest;
  3. Klient ei ole POSTPAL-i eelnevalt informeerinud Saadetises sisalduvatest ohtlikest või kergesti kahjustuvatest/purunevatest esemetest või on tegemist Kliendi poolse vale/puuduliku informeerimisega;
  4. Kliendi poolt POSTPAL-ile Saadetise kohta antud teave on puudulik, ebatäielik või ebaõige;
  5. Saadetis sisaldab Tüüptingimuste punktis 3.1. nimetatud mitte-edastatavaid esemeid;
  6. Kahju on kas osaliselt või täielikult põhjustatud Kliendi, Saaja või nende esindajate tegevusest/tegevusetusest või Tüüptingimuste või pooltevahelise Lepingu tingimuste rikkumisest Kliendi poolt;
  7. Saadetis on eemaldatud transportimisest seoses sellega, et Saadetis sisaldab Tüüptingimuste punktis 3.1.nimetatud mitte-edastatavaid esemeid või Saadetise transportimisest eemaldamine toimub muul POSTPAL-ist mitteoleneval põhjusel;
  8. Saadetise kahjustumise või kaotsimineku on põhjustanud Saadetises sisalduvate esemete loomulikud omadused, mille tagajärjel ese võib kaotsi minna või kahjustuda, eelkõige purunemise, funktsioonihäirete, rooste, sisemise riknemise, kuivamise, väljavoolamise või loomuliku kao tõttu;
  9. Kohustust on rikutud või kahju on põhjustatud vääramatu jõu tõttu.
 7. Klient on kohustatud POSTPAL-ile hüvitama Tüüptingimuste rikkumisest ja pooltevaheliste lepingute mittekohasest täitmisest tekkinud kahjud ja kulud kogu ulatuses.

KINDLUSTUS

 1. Saadetiste kindlustamise kohustus ja tingimused lepitakse kokku Kliendi ja POSTPAL-i vahel sõlmitavas Lepingus.

KAEBUSTE JA NÕUETE ESITAMINE

 1. Kõik Kliendi kaebused ja pretensioonid seoses Teenuste osutamisega tuleb POSTPAL-ile esitada kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
 2. Kõik pretensioonid Kliendile esitatud arve kohta tuleb POSTPAL-ile esitada hiljemalt 7 (seitsme) päeva jooksul arve esitamise kuupäevast arvates.
 3. Saadetise kahjustumise, kaotsimineku või Saadetise kohaletoimetamise tähtaja ületamise korral peab Klient esitama POSTPAL-le vastava kirjaliku nõude tekkinud kahju kohta hiljemalt 7 (seitsme) päeva jooksul pärast Saadetise kättesaamist või Saadetise kohaletoimetamise tähtaja möödumist.
 4. Kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kahjunõude esitamisel peab klient Saadetise kaotsimineku ulatust või kahjustust ka täpselt kirjeldama.
 5. Kui Saadetise kahjustumine või osaline kaotsiminek on välisel vaatlusel arusaadav, kuid Saaja on Saadetise vastu võtnud ning Saaja või Saatja ei ole POSTPAL-ile Saadetise kaotsiminekust või kahjustumisest hiljemalt Saadetise Saajale üleandmisel teatanud, eeldatakse, et Saadetis on antud üle kohases seisundis.